^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Predškolska djeca i razvoj IQ

pic 2U DV Vukovar II, objekt Borovo, skupina "Ježići", održan je tematski roditeljski sastanak "Kako uspješno razvijati IQ djeteta kroz igru".
Tema roditeljskog sastanka osmišljena je i realizirana kroz zajedničko druženje djece, roditelja i odgajatelja.
Odgajatelji su pripremili niz motoričkih aktivnosti na dvorištu vrtića, te tako podsjetili roditelje na neke igre njihovog djetinjstva: "Školica", "Gumi-gumi "," Hula-hop", igre klikerima, gađanje lopticom u cilj i druge.

Opširnije...

Javni poziv za upis djece

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
V U K O V A R

KLASA: 601-02/16-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-05-16-35
Vukovar, 07. rujna 2016.

 Na temelju  članka 23-a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine  broj 10/97, 107/07 i 94/13),  članaka 1., 16. i 18. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010),  članka 1. Pravilnika o  sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/2014) te  članka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga predškolskih ustanova grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara 7/00, 7/01 i 6/09), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
ZA 2016./2017. PEDAGOŠKU GODINU

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (Narodne novine  broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010), Dječji vrtić Vukovar II poziva sve roditelje ili skrbnike djece školskih obveznika u pedagoškoj 2016./2017. godini  da se obvezno prijave u vrtić  radi upisa djeteta u program predškole.

Opširnije...

Copyright © 2017 DV Vukovar II