^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

KLASA: 601-01/17-01/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-32

Vukovar, 21. svibnja 2018.

                Na temelju članka 15.a, 23.a i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13),  članka 11., 12.,13.,  14. i 30.  Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA:601-02/17-02/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-02), od 26.lipnja 2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 57. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

 

                Prijave za upis djece vršit ćemo od 21. svibnja do 30. svibnja 2018. godine u prostorijama  Dječjeg vrtića „Radost“, Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati svakodnevno u okviru petodnevnog radnog tjedna,  za slijedeće programe:

  1. I. PROGRAMI:
  2. a) REDOVITI PROGRAMI

                - Redoviti 10-satni program,

                - Redoviti 6-satni program s ručkom,

                - Redoviti 6-satni program bez ručka.

 

  1. b) POSEBNI PROGRAMI

                - Rano učenje engleskog jezika.

 

  1. c) PROGRAMI JAVNIH POTREBA

                - Program predškole – za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu

                  obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja,

                - Djeca s teškoćama u razvoju.

 

  1. II. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS

 

  1. a) REDOVITI PROGRAMI

                               - popunjeni zahtjev  za upis (preuzimanje u prostorima vrtića ili službenoj stranici (www.dv-

                                  vukovar2.hr)

                               - dokaz o prebivalištu djeteta i korisnika usluga (oba roditelja /skrbnika i djece),

                               - preslika rodnog lista djeteta,

                               - potvrda o radnom statusu korisnika usluga,

                               - dokaz o statusu korisnika usluga kao hrvatskog branitelja i/ili stradalnika Domovinskog rata,

                               - dokumentacija kojom se dokazuje samohranost roditelja,

                               - dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju, sukladno

                                 odredbama čl.6. podstavka 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i

                                 naobrazbe („narodne novine“, broj 63/08, 90/10).

                               - preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,

                               - liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta.

  1. b) PROGRAM PREDŠKOLE

                               - preslika rodnog lista djeteta,

                               - preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,

                               - preslika osobnih iskaznica oba roditelja i djeteta,

                               - liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta.

                III. PRIORITET KOD UPISA DJECE S PODRUČJA GRADA VUKOVARA U

                      REDOVITI PROGRAM  IMAJU:

                               - djeca  branitelja i invalida Domovinskog rata,

                               - djeca s teškoćama u razvoju,

                               - djeca čija su oba roditelja zaposlena, 

                               - djeca iz obitelji s troje i više djece

                               - djeca samohranih roditelja,

                               - djeca u udomiteljskim obiteljima,

                               - djeca u godini pred polazak u školu,

                               -  djeca roditelja koja primaju doplatak za djecu,

                               - djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima.

                              

Djeca primljena slijedom Odluke o upisu, polaze u Dječji vrtić Vukovar II, početkom pedagoške godine koja započinje  1. rujna 2018. godine.

  1. IV. OBJAVA REZULTATA I UPISI

 

                Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će javno objavljeni  4. lipnja 2018. godine na oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Radost“ i Dječjeg vrtića „Borovo“, na službenoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr ) i službenoj  stranici Dječjeg vrtića Vukovar II  (www.dv-vukovar2.hr).

  1. V. NAČIN OSTVARIVANJA I ZAŠTITE PRAVA UČESNIKA U POSTUPKU UPISA

               

                Protiv Odluke o upisu može se izjaviti žalba u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o upisu. Žalba se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.

                               NAPOMENA: Svi roditelji, starih i novih polaznika redovitih programa jaslica i vrtića dužni su priložiti cjelokupnu novu dokumentaciju.

                                                                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                                              Lidija Miletić, prof.

                                                                                                                                              _______________________

 

Link za preuzimanje zahtjeva za upis: ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ

 

Link: JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

 

Copyright © 2017 DV Vukovar II