^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

2017 Javni poziv za upis u program predškole za pedagošku 2017.-2018.

 REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
V U K O V A R


KLASA: 601-01/17-02/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-02-17-55
Vukovar, 15. rujna 2017.


Temeljem članka 23-a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1., 16. i 18. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010), članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/2014) te članka 2. i 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA: 601-02/17-02/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, objavljuje


JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU


U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010), Dječji vrtić Vukovar II poziva sve roditelje ili skrbnike djece školskih obveznika u pedagoškoj 2018./2019. godini da se obvezno prijave u vrtić radi upisa djeteta u program predškole.


I. PROGRAM PREDŠKOLE


Program predškole obvezan je za svu djecu rođenu od 01.04.2011. godine do 31.03.2012. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim programima predškolskog odgoja.
Djeca s teškoćama u razvoju mogu se prijaviti i dvije godine prije polaska u osnovnu školu za pohađanje programa predškole te su dužna dostaviti Rješenje o kategorizaciji nadležne ustanove.
Program predškole započinje 01. listopada 2017. godine i traje do 31. svibnja 2018. godine, te će biti proveden u trajanju od 250 sati u navedenom periodu.


II. UPISI

Upis djece u program predškole vršit će se od 18.-25. rujna 2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Radost od 7,00-15,00 sati.
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Presliku rodnog lista djeteta,
2. Preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,
3. Liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta,
4. Presliku osobnih iskaznica oba roditelja i djeteta,
5. Presliku zdravstvene i druge dokumentacije za dijete s teškoćama u razvoju.


III. RODITELJSKI SASTANAK

Informativni sastanak za roditelje polaznika programa predškole bit će održan 27. rujna 2017. godine s početkom u 17,00 sati u Dječjem vrtiću Radost.


Predsjednica Upravnog vijeća
Lidija Miletić, prof.

 

Link :2017 Javni poziv za upis u program predškole za pedagošku 2017.-2018.

Copyright © 2017 DV Vukovar II