^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

ODLUKU o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara


Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju mjerila za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Dječjih vrtića) za oba roditelja/skrbnika (u daljnjem tekstu: korisnika usluga).
Članak 2.
U Dječjim vrtićima ostvaruju se sljedeći programi za djecu predškolske dobi:
redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
programi predškole,
programi inkluzije djece s teškoćama u redovite skupine,
kraći programi (rano učenje stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja).

Usluge Dječjih vrtića ostvaruju se u petodnevnom radnom tjednu.
Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara da, na temelju predložene kalkulacije od strane predškolskih ustanova utvrdi ekonomsku cijenu koštanja cjelovitog 10 - satnog programa boravka djeteta, poludnevnog 6 - satnog programa boravka djeteta sa ručkom i poludnevnog 6 - satnog programa boravka djeteta bez ručka i 4 - satni program za djecu s poteškoćama u razvoju.
U ekonomskoj cijeni koštanja programa iz prethodnog stavka Grad Vukovar participira sa 65%, a korisnik usluga sa prebivalištem na području grada Vukovara sa 35%.
Članak 4.
Djeca i korisnik usluga s prebivalištem na području grada Vukovara ne sudjeluju u cijeni realizacije programa predškole i on je za njih besplatan.
Članak 5.
Djeca i korisnik usluga Dječjih vrtića koji nemaju prebivalište na području grada Vukovara plaćaju punu ekonomsku cijenu usluga Dječjih vrtića za programe iz članka 2. ove Odluke.
Upravna vijeća vrtića u Pravilniku o upisu djece mogu predvidjeti iznimke od stavka 1. ovog članka.
Članak 6.
Cijena usluga Dječjih vrtića utvrđena u smislu članka 3. ove Odluke za djecu i korisnika usluga s prebivalištem na području grada Vukovara smanjuje se kako slijedi:
dijete roditelja invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 80% visine sudjelovanja u cijeni programa,
drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 90% visine sudjelovanja u cijeni programa,
dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
treće i svako sljedeće dijete iste obitelji u redovitom programu oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
dijete čija obitelj koristi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi, plaća 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa ako Centar za socijalnu skrb preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa.

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje Dječji vrtić na temelju dokumentacije koju je dužan dostaviti korisnik usluga.
Članak 7.
Mjesečni iznos uplate korisnika usluga je fiksan i ne ovisi o broju dana boravka djeteta u Dječjem vrtiću.
Ukoliko dijete ne dolazi cijeli mjesec, a izostanak je opravdan, korisnik usluga je obvezan uplatiti 40% od utvrđenog iznosa programa koje njegovo dijete pohađa.
Opravdanost izostanka iz stavka 2. članka 7. ove Odluke utvrdit će internim aktom Upravno vijeće vrtića.
Utvrđeni iznos sudjelovanja u cijeni izabranih progra¬ma, korisnik usluga je dužan uplaćivati na žiro račun Dječjeg vrtića do 20.-og u mjesecu za tekući mjesec, počevši od dana upisa djeteta.
Članak 8.
Dječji vrtić može ispisati dijete korisnika usluga ukoliko izostane neopravdano duže od 60 dana.
Dječji vrtić može ispisati dijete korisnika usluga koji ne izvrši obvezu plaćanja usluga u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za uslugu.
Dječji vrtić može ispisati dijete korisnika usluga koji se ne pridržava ugovornih obveza.
Odluku o ispisu djeteta donosi ravnatelj.
Članak 9.
Plaćanje cijene programa za usluge u Dječjem vrtiću u mjesecu srpnju i mjesecu kolovozu (vrijeme godišnjih odmora):
ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića u mjesecu srpnju i mjesecu kolovozu (vrijeme godišnjih odmora), korisnik usluga oslobođen je plaćanja cijene programa za jedan mjesec, a za drugi plaća 40% visine sudjelovanja u cijeni programa.
ako dijete koristi usluge Dječjeg vrtića u mjesecu srpnju i mjesecu kolovozu, neovisno o broju dana, korisnik usluga plaća punu cijenu usluga zbog posebnih uvjeta rada.
• ako dijete koristi usluge Dječjeg vrtića u mjesecu srpnju ili mjesecu kolovozu, neovisno o broju dana, korisnik usluga plaća punu cijenu usluga za mjesec u kojem je koristio uslugu, a za mjesec u kojem nije koristio uslugu, oslobođen je plaćanja cijene programa.
Članak 10.
Dječji vrtići u skladu s odredbama ove Odluke s korisnicima usluga zaključuje ugovor u kojemu se definiraju prava i obveze ugovornih strana, a naročito program koji polazi dijete mjesečni iznos cijene usluge i rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u slučaju nepridržavanja odredbi ugovora. Ukoliko dijete korisnika usluga koristi koji od dodatnih verificiranih kraćih programa u sklopu ili izvan redovitog programa korisnik će posebno plaćati troškove tih programa u skladu s posebnim Ugovorom kojim se regulira vrsta i trajanje programa te međusobna prava i obveze korisnika usluga i Dječjeg vrtića.
Cijena usluge prihod je Dječjih vrtića i uplaćuje se na žiro račun istog.
Članak 11.
Gradonačelnik će u roku 30 dana donijeti Odluku iz članka 3. stavka 1. ove Odluke.
Članak 12.
Dječji vrtići će u roku 30 dana od dana stupanja ove Odluke na snagu donijeti akt o upisu djece i mjerilima upisa.
Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 7/00, 7/01 i 6/09).
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/16-01/9
URBROJ: 2196/01-01-16-2
Vukovar, 31. listopada 2016.
Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 


 ODLUKA Link 

Copyright © 2017 DV Vukovar II